Sonda
Co zmienił byś w naszym sklepie ?
Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin sklepu
REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
wvoice.pl

Sklep Internetowy działający pod adresem wvoice.pl jest platformą prowadzoną przez:

WV Marketing Sp. z o.o., ul. Banderii 4 lok. 227, 01-164 Warszawa

Tel.: (22) 299 55 60, 608 448 876
Fax: (22) 299 55 61
E-mail: anna.krawczyk@warsawvoice.pl, anna.krawczyk@terapia.com.pl 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000187524, z kapitałem zakładowym w wysokości PLN 2.010.000,00 której nadano Numer NIP: 527-10-20-448, Numer REGON: 010926787.

§ 1.
Warunki realizacji zamówienia

1. Klient może składać zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej wvoice.pl. Klient po zarejestrowaniu się i zalogowaniu, składa zamówienie, wskazując na produkt, którym jest zainteresowany, za pomocą opcji „DO KOSZYKA”, a następnie w Koszyku wskazuje sposób płatności za zamówienie.

2. Klient składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem Internetowym wvoice.pl.


3. W zamówieniu (w Koszyku), Klient wskazuje:

- zamawiany towar,

- adres, na jaki ma być dostarczony towar oraz adres na jaki ma zostać wystawiona faktura. Mogą to być dwa różne adresy;

- sposób dostawy;

- sposób płatności;

- istnieje możliwość wpisania kodu rabatowego otrzymanego od Sklepu Internetowego wvoice.pl.

4. Sklep Internetowy wvoice.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.

 

§ 2.
Ceny towarów

1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu zawierają podatek VAT.

 

2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

 

§ 3.
Modyfikacja zamówienia

1. Zmian w zamówieniu Klient może dokonywać aż do momentu wysłania zamówienia do Klienta.

2. Zmian można dokonać kontaktując się z Działem Obsługi Klienta wvoice.pl, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres

anna.krawczyk@warsawvoice.pl

anna.krawczyk@terapia.com.pl

lub dzwoniąc pod nr 608 448 876

§ 4.
Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

1. Zapłaty za towar można dokonać:

- przelewem elektronicznym – realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po otrzymaniu przez Sklep Internetowy potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez Podmiot realizujący tę transakcję;

- przelewem bankowym na nr konta w BRE Bank SA O/Warszawa 23114010100000307460001001

- kartą: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.


2. W przypadku wybranych produktów lub kategorii produktowych Sklep Internetowy wvoice.pl zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie.

 

§ 5.
Czas realizacji zamówień

1. Zamówienie na terenie Polski może być dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej pod wskazany w formularzu zamówieniowym adres pocztowy lub do wybranego Salonu Empik;

2. Zamówienie poza terenem Polski jest dostarczane pod wskazany przez Klienta w formularzu zamówieniowym adres za pośrednictwem Poczty Polskiej (przesyłką priorytetową) w ciągu sześciu dni roboczych.

3. Sklep Internetowy wvoice.pl nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy, z uwagi na okoliczności, które nie są od niego zależne.

§ 6.
Warunki reklamacji (zgłoszenie niezgodności towaru z umową)
 

1. Sklep wvoice.pl jest zobowiązany do dostarczania Produktów bez wad i ponosi odpowiedzialność za ich wady fizyczne i prawne (rękojmia) na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 roku, poz. 121 ze zm.) („k.c.”), w szczególności w art. 556 oraz art. 5561-5563 k.c. Sklep wvoice.pl odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania Produktu Klientowi.

2. Na zasadach określonych w k.c. oraz z zastrzeżeniem wynikających z postanowień Regulaminu ograniczeń dotyczących uprawnień Klientów nie będących Konsumentami, Klient może żądać naprawy Produktu, wymiany Produktu na wolny od wad, obniżenia ceny Produktu, a Konsument może także odstąpić od Umowy.

3. Klient może złożyć reklamację przez Internet, telefonicznie lub bezpośrednio pod adresami i numerami określonymi w pkt 3.2 Regulaminu. Składając reklamację Klient powinien odesłać Produkt na koszt Sklep wvoice.pl przesyłką pocztową ekonomiczną pod adres:

WV Marketing – Dział Prenumeraty

Banderii 4 lok 227

01-164 Warszawa

4. Do odsyłanego Produktu należy dołączyć kopię dowodu zakupu Produktu oraz numer konta, na który sklep wvoice.pl ma zwrócić – w przypadku stwierdzenia zasadności reklamacji oraz uprawnienia do żądania zwrotu ceny – zapłaconą przez Klienta cenę Produktu.

5. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przez sklep wvoice.pl Produktu podlegającego reklamacji. O konieczności uzupełnienia reklamacji Sklep wvoice.pl poinformuje niezwłocznie Klienta.

6. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta sklep wvoice.pl niezwłocznie wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo – w przypadku Konsumenta – o odstąpieniu od Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany Produktu lub usunięcia wady Produktu Sklep wvoice.pl zwróci niezwłocznie Klientowi cenę Produktu oraz poniesione przez Klienta koszty dostawy Produktu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

7. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami odpowiedzialność sklep wvoice.pl z tytułu rękojmi za wady jest ograniczona do wysokości ceny nabytego Produktu.

8. Podstawy reklamacji oraz odpowiedzialności sklep wvoice.pl z tytułu rękojmi za wady nie stanowią błędy w nadrukach na drukach zindywidualizowanych, a dotyczące danych podanych przez Klienta, w szczególności przy składaniu – przez Internet lub telefonicznie – zamówienia na realizację Usług i produkcji druków zindywidualizowanych.


 

§ 7.

Prawo odstąpienia od umowy / Zwrot towaru

7.1. Prawo odstąpienia od Umowy przysługuje wyłącznie Konsumentowi i dotyczy wyłącznie prenumeraty. Treści dostarczane cyfrowo, oraz czasopisma drukowane nie podlegają prawu do odstąpienia, zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta.

7.2. Konsument może odstąpić od Umowy w terminie 14 (czternastu) dni od zamówienia, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

7.3. Klient może zrezygnować z zamówienia prenumeraty kontaktując się z wvoice.pl poprzez adres mail: anna.krawczyk@warsawvoice.planna.krawczyk@terapia.com.pl

lub dzwoniąc pod nr 608 448 876.

7.4. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

7.5. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego. Wysokość zwracanych środków będzie proporcjonalna do liczby numerów, które nie zostały wysłane do Konsumenta w okresie trwania zamówionej prenumeraty.

 

§ 8.

Newsletter Sklepu Internetowego wvoice.pl

1. Klient ma możliwość zaprenumerowania Newslettera Sklepu Internetowego wvoice.pl.

2. Newsletter jest wysyłany tylko do osób, które wyraziły chęć jego otrzymywania.

3. Klient dokonując prenumeraty Newslettera wyraża zgodę na dostarczanie do niego przez Sklep Internetowy korespondencji drogą elektroniczną.

4. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera.

 

§ 9.
Dane osobowe

1. Rejestrując się w Sklepie Internetowym wvoice.pl Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacja zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Polityką Prywatności.

 

§ 10.
Postanowienia końcowe

Sklep Internetowy wvoice.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszych Warunków i Zasad sprzedaży obowiązują od daty opublikowania ich na stronie wvoice.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie dotychczasowych zasad.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl