TERAPIA pneumonologia 7/2017

TERAPIA pneumonologia 7/2017
Producer:
Warsaw Voice SA

Price: 23.00 zł
Prices in other shops:: 23.00 zł
Notify your friend

Redaktor naczelny: prof. dr hab. n. med. Joanna Matuszkiewicz-Rowińska
Redaktor tematyczny: prof. dr hab. n. med. Ryszarda Chazan
ISSN: 1230-3917
Punktacja: 50.81 ICV (Index Copernicus)   

Spis treści:

 • Wytyczne GOLD 2017 dotyczące POChP
 • Terapia skojarzona LABA/LAMA - leczeniem z wyboru u chorych na POChP
 • Leczenie astmy zgodnie z fenotypem zapalenia
 • Wpływ polimorfizmu receptora β2 na uzyskanie kontroli astmy
 • Miejsce cholinolityków w leczeniu astmy w świetle badań klinicznych
 • Rola mikrobiomu w patogenezie chorób ukłądu oddechowego
 • Znaczenie kolonizacji dróg oddechowych i nadwrażliwości IgE-zależnej na grzyby w chorobach układu oddechowego
 • Diagnostyka przewlekłej aspergilozy płucnej - aktualny stan wiedzy
 • Zapalenia płuc pozaszpitalne - postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne 2017
 • Idiopatyczne włóknienie płuc - aktualne możliwości leczenia farmakologicznego - leki antyfibrotyczne
 • Standardy postępowania w obturacyjnym bezdechu sennym
 • Ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń (GPA) - nowe standardy diagnostyczno-terapeutyczne

 


Miesięcznik TERAPIA       jest pismem specjalistycznym o zasięgu ogólnopolskim, skierowanym do lekarzy różnych specjalności. W każdym numerze omawiane są problemy z zakresu jednej dziedziny – cały numer przeznaczony jest na omówienie zagadnień związanych z konkretną specjalnością.

Za prenumeratę TERAPII, jako pisma indeksowanego, lekarz otrzymuje 5 pkt. edukacyjnych. Wartość Indeks Copernicus – 50.81, punkty naukowe Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 5

www.terapia.com.pl

Opinions about the product

No opinions about this product

Add your opinion